Tải sách – Download sách Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 1) của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 1) nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực, huớng dẫn đảm bảo chất lượng của nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình công nghệ; trang bị và sử dụng hiệu suất cúa máy móc.

Từ khóa tìm kiếm