Tải sách – Download sách Tào Tháo Và 10 Danh Sĩ Trung Hoa Chú Giải Binh Pháp Tôn Tử của tác giả Thái Nhiên (Biên Soạn) thuộc thể loại Lĩnh vực khác miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Tào Tháo Và 10 Danh Sĩ Trung Hoa Chú Giải Binh Pháp Tôn Tử

Tào Tháo và 10 danh sĩ Trung Hoa chú giải về binh pháp Tôn Tử là cuốn sách bình giải về binh pháp tôn tử do 11 danh sĩ Trung Hoa nổi tiếng trong đó có Tào Tháo, Mạnh Thị, Lý Thuyên, Đỗ Hựu, Đỗ Mục, Trần Hạo, Giả Lâm, Mai nghiêu Thần, Vương Tích, Trương Dự, Hà Diện Tích chú giải.

Đây là quyển sách được xếp vào hàng kinh điển lý giải về binh pháp tôn tử, sẽ cho người đọc hiểu một cách thấu đáo về binh pháp Tôn Tử.

Từ khóa tìm kiếm